Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

W 1991 r. Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata została zatwierdzona przez Papieską Radę ds. Świeckich jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego. Polska Grupa Promotorów od 29 lat włącza się w realizację misji GP m.in. przez promocję Parafialnego Projektu Odnowy i Ewangelizacji, który stanowi konkretny instrument wprowadzania soborowych przemian w realia wspólnoty parafialnej. 

● Z ŻYCIA PGP i PARAFII REALIZUJĄCYCH PPOE

Rejon Północny zaprasza na rekolekcje dla kapłanów, które odbędą się w Stagniewie k. Elbląga w dniach 13-16 X 2014. 

Celem rekolecji jest pogłębienie przez kapłanów swojego doświadczenia komunii i współodpowiedzialności za budowanie Królestwa Bożego.

Kontakt:

ks. Stanisław Zając tel. 601 053 318  

ks. Józef Miciński tel. (055) 272 31 87, 

Miłosierdzie Boże. Do Kogo mam się nawracać?

5 X 2014. W lubelskiej archikatedrze odbyło się wydarzenie parafialne, rozpoczynające kolejny rok odnowy parafii. Mieszkańcy parafii i uczestnicy niedzielnej liturgii zostali zaproszeni do uświadomienia sobie, że droga nawrócenia rozpoczyna się od uznania własnej bezradności i zwrócenia się ku Miłosiernemu Bogu.

Okazją do wydarzenia było wspomnienie św. Faustyny. W tym dniu w prezbiterium kościoła ustawiony został obraz Jezusa Miłosiernego z napisem „Jezu ufam Tobie” oraz lustro z napisem „Jezu ufam sobie”. Wpatrując się w oba obrazy oraz słuchając homilii, każdy z uczestników liturgii miał szansę uświadomić sobie, w kim naprawdę pokłada nadzieję, komu ufa: czy sobie, wierząc we własne siły i zdolności? czy Jezusowi, wierząc, że On jest Panem naszego życia i w Nim możemy odnaleźć prawdziwą moc i radość?

Na zakończenie Eucharystii, każdy mógł otrzymać indywidualne błogosławieństwo kapłańskie oraz obrazek z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i napisem „Jezu ufam Tobie”. Na jego odwrocie znalazło się zdjęcie lustra z tekstem „Jezu ufam sobie”. Być może obrazek ten będzie dla nas inspiracją do stawiania sobie pytania: Komu ufam? Do Kogo chcę się nawracać?

Parafianie archikatedry zachęcani również zostali do kontynuowania zapoczątkowanych w poprzednim roku spotkań sąsiedzkich.

Przyg. Monika Nowak

Galeria

Odczytywanie znaków czasu

W dniach 10-12 października 2014 r. w Nałęczowie odbyła się  konwiwencja Polskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Konwiwencję poprowadziła lubelska grupa lokalna, wzięło w niej udział 31 osób.

Piątek

Spotkanie rozpoczął ks. Adam Lewandowski, który powitał wszystkich obecnych, a w sposób szczególny nowe osoby uczestniczące w konwiwencji. Przedstawił cel spotkania, zaznaczając, że będzie ono czasem refleksji nad „znakiem czasu” jakim dla świata i dla nas jest papież Franciszek.

Grupa żyje nie tylko podczas konwiwencji, żyje dzień po dniu, jesteśmy zaangażowani w parafiach – mówił ks. Adam, zachęcając do dzielenia się życiem - tym co dokonało się w nas, w naszych wspólnotach od ostatniego spotkania PGP.

Wiele osób dzieliło się przeżytymi wydarzeniami parafialnymi, które odbywały się w ostatnim czasie. Część refleksji dotyczyła ostatniej ogólnopolskiej pielgrzymki parafii, która w tym roku odbywała się w Krośnie Polance. Gospodarz pielgrzymki ks. Jan Kutyna podkreślał, że najważniejsze były osobiste świadectwa dawane przez pielgrzymów w domach wiernych. Namacalnym efektem tej ewangelizacji było to, że coraz więcej osób zaczęło przyjmować List do Parafian. Również ks. Jan Butryn gospodarz przyszłorocznej pielgrzymki w Szewnie, podzielił się swoim doświadczeniem tego czasu. Mówił, że szczególnym dla niego momentem było przyjęcie symboli pielgrzymkowych: krzyża i księgi Pisma Świętego. W święto Podwyższenia Krzyża Świętego również wierni w parafii Szewna mogli duchowo przeżyć moment przyjęcia symboli, gdyż były one procesjonalnie wniesione podczas liturgii Mszy św. Przyszłoroczna pielgrzymka jest dla parafian wielkim wydarzeniem, do którego przygotowują się duchowo poprzez adorację i modlitwę w intencji ogólnopolskiego spotkania. Głos zabrał również nowoprzybyły kapłan z Częstochowy ks. Dariusz Nowak, który przez długie lata pracował jako wychowawca kapłanów w seminarium, rekolekcjonista oraz dyrektor domu rekolekcyjnego w Świętej Puszczy, latem tego roku objął funkcję proboszcza. – Nie spodziewałem się, że będę proboszczem i będę podejmował trudne zadania duszpasterskie. Powiem szczerze, przeżyłem pewne nawrócenie pastoralne. Ks. Dariusz podzielił się swoim doświadczeniem przedkolędowych odwiedzin parafian, które podjął by poznać powierzoną mu wspólnotę. Ks. Mirosław Grendus z dyrekcji generalnej GP, który od roku również sprawuje funkcję proboszcza, podzielił się swoim doświadczeniem wartości fragmentarycznego przeżywania rzeczywistości. Wielość zadań i obowiązków sprawia, że to jego doświadczenie całości jest właśnie takie.- Trzeba dobrze robić swoją robotę w tym swoim fragmencie, a Pan Bóg złoży to w piękne doświadczenie – mówił. Ks. Mirosław przekazał również informację „przywiezioną” z Rzymu, że prawdopodobnie kolejny Wieczernik grupy odbędzie się w Polsce. Oświadczenie wywołało spore poruszenie wśród uczestników, dopytywano się kiedy i w jakim mieście będzie się odbywać to najważniejsze dla Grupy zgromadzenie.

Sobota

Kolejny dzień rozpoczęła wspólna modlitwa jutrznią. Następnie blok przedpołudniowy poprowadził ks. Andrzej Lupa. Wprowadzeniem do refleksji nad „znakiem czasu” jakim dla dzisiejszego świata jest papież Franciszek, była prezentacja multimedialna ukazująca jego służbę przez filtr mediów.

Uczestnicy konwiwencji podczas pracy w grupach zastanawiali się nad pytaniami: Co ludzie mówią o papieżu i jego posłudze? Co ty myślisz na ten temat? Jakie wynikają z tego wyzwania dla rzeczywistości, wiary, Kościoła, Grupy, dla mnie osobiście?

Poszczególne grupy na forum prezentowały odpowiedź na ostatnie pytanie. Zauważono, że: Papież uczy nas odnowy struktur, nowego spojrzenia na rzeczywistość Kościoła, zwraca uwagę na potrzebę reformowania ruchów, wskazuje, że ważniejszy jest człowiek niż struktury, wzywa do zobaczenia ludzi biednych, potrzebujących, zauważa, że zło dotyka wszystkich, także i pasterzy Kościoła, przenosi akcent z nauczania teologicznego na pastoralny, szanuje tradycję i czyni ją aktualną, wzywa do autentycznej, chrześcijańskiej postawy.

Następnie prowadzący na podstawie adhortacji Evangelii Gaudium przedstawił obraz Kościoła i świata jaki kreśli w niej papież Franciszek. Uczestnicy zastanawiali się w grupach nad pytaniami: Jaki ideał Kościoła kreśli papież? Jakie zadania przedstawia dla Kościoła wobec świata? Co mówi do osób zaangażowanych i odpowiedzialnych w duszpasterstwie?

Każda grupa przedstawiła swoją pracę na plakatach, a następnie zaprezentowała podczas Mszy św. w czasie homilii głoszonej przez ks. Mirosława Grendusa.

Po obiedzie był czas na spacer, pogoda sprzyjała cudownym ciepłem, a wspaniała miejscowość uzdrowiskowa cieszyła oczy pięknem kolorów jesieni.

Dalsze spotkanie rozpoczęła modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz adoracja przed Najświętszym Sakramentem z medytacją nad tekstami papieskimi. Każdy rozważał: Jakie wezwanie Bóg kieruje do mnie, do wspólnoty i do parafii? A następnie w grupach: W czym wyrażałaby się nasza współodpowiedzialność za rozwój Królestwa Bożego w odczytywanych znakach czasu (papież Franciszek i jego nauczanie)?

W podsumowaniu grupy określiły, że powinniśmy czuć się współodpowiedzialni z papieżem Franciszkiem i całym Kościołem za rozwój Królestwa Bożego i za modlitwę Kościoła, powinniśmy mimo przeszkód dążyć do celu, podejmować wszelkie działania w oparciu o modlitwę i kontemplację, podejmować posługi wobec  ludzi, z którymi żyjemy na co dzień, tworzyć środowiska wiary, widzieć jak wiele obok nas jest osób potrzebujących Boga i odpowiadać konkretnie na to zapotrzebowanie, widzieć dobro w każdym człowieku, angażować się we wspólnoty i formację, przyjąć nauczanie papieża jako okazję do wzrostu mimo, że wiąże się to z trudem, kształtować kulturę, która niesie w sobie sakralność.

Wieczorem można było obejrzeć film religijny, a później fani futbolu obejrzeli historyczny mecz Polska-Niemcy! Kto nie oglądał powinien się kajać z powodu braku wiary w naszą drużynę…

Niedziela

Ostatni dzień konwiwencji został przeznaczony na podsumowanie oraz sprawy bieżące. Dokonał go ks. Adam Lewandowski, który przedstawił różne elementy naszego nawrócenia w trzech aspektach: do Chrystusa Mistrza i Nauczyciela; do ludzi (misyjność), do Kościoła (wewnętrzna odnowa Kościoła, nawrócenie pastoralne). Rozważania zakończyła decyzja podjęcia przez grupę konkretnych zobowiązań spośród wypracowanych propozycji. Zdecydowano, by rozpoczynać dzień modlitwą zawierzenia PGP; ponownie przyjrzeć się Grupie i swoim zaangażowaniom w niej, dokonać weryfikacji tych zaangażowań na konwiwencji planowania i programowania; utrzymywać kontakty poza konwiwencjami; pogłębiać lekturę dokumentów podstawowych GP, czytać ich fragmenty na konwiwencjach i dzielić się nimi.

Następna konwiwencja Polskiej Grupy Promotorów odbędzie się w dniach 29 stycznia – 1 lutego 2015 r. w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym Emaus w miejscowości Turno-Brzeźce.

Galeria

 

Pielgrzymka do Kijan

27 IX 2014. Pielgrzymka do Matki Bożej Kijańskiej

Temat: Chrzest jest początkiem drogi do pełnej radości

W sobotę 27 września wierni parafii św. Barbary w Łęcznej przeżywali pierwsze w tym roku duszpasterskim wydarzenie parafialne. Okazją do niego była pielgrzymka do Matki Bożej w Kijanach. Przesłaniem wydarzenia było odkrywanie sakramentu chrztu świętego, który daje radość bycia z Bogiem i braćmi.

W pielgrzymce uczestniczyło ok. 600 osób z kilku parafii wraz ze swymi duszpasterzami. Z parafii św. Barbary wyruszyło 355 pielgrzymów, z parafii św. Józefa - 90 osób. W tym roku pielgrzymowali do Kijan wierni z parafii, które realizują Program Odnowy i Ewangelizacji: z Jawidza – Rokitno ok. 120 osób, z parafii w Dysie – kilkanaście osób i kilkuosobowa grupa z parafii z Milejowa.

W drodze

Pielgrzymi, ubrani w białe chusty symbolizujące chrzest, wyruszyli w kilku kolumnach. Już na początku zaczął padać deszcz, który „wiernie towarzyszył” pielgrzymom prawie do końca, co nie przeszkadzało w okazywaniu radości ze wspólnej drogi. W atmosferze skupienia płynęła modlitwa różańcowa, obejmująca wszystkie intencje pątników, przeplatana śpiewem.

Gest wydarzenia

Czas postoju był okazją do zrealizowania gestu wydarzenia: wysłania sms-a z radosnym przesłaniem do bliskich osób jako wyraz tego, że przez chrzest święty wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami.

W drugiej części pielgrzymki kapłani wygłosili konferencję o radości wiary wypływającej z przyjętego chrztu świętego i wezwaniach, jakie wynikają z tego sakramentu w codziennym życiu.

U Matki Bożej w Kijanach

O godz. 12.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. sprawowana przez duszpasterzy grup pielgrzymkowych. Liturgii przewodniczył ks. Stanisław Kryszczuk, a homilię wygłosił ks. Tomasz Konstanciuk. Wyrazem jedności zgromadzonych wspólnot parafialnych była przygotowana liturgia: czytanie – odczytała osoba z parafii św. Józefa z Łęcznej, psalm wykonała kantorka z parafii Maryi Matki Bożej w Jawidzu – Rokitnie, modlitwę wiernych przygotowali pielgrzymi z parafii św. Jana Chrzciciela w Dysie i uwielbienie – przedstawiciele naszej parafii.

Radość bycia dziećmi Bożymi

Szczególnym gestem podczas uwielbienia była pieśń chwały połączona z animacją poprowadzona przez Akademię Młodzieżową. Do uwielbienia Boga i wyrażenia radości bycia we wspólnocie utworzonej z kilku parafii przydały się białe chusty…

Przyg. s. Halina Herda FMM

List do Parafian * Galeria - przygotowanie liturgiczne wydarzenia

Konkurs na radosnego sms-a

Pielgrzymka do Kijan 1 - w drodze * Pielgrzymka do Kijan 2 - Msza św.

Homilia * Uwielbienie - mp4

Parafia Jawidz-Rokitno - relacja

23-24 VIII 2014. Krosno – Polanka

Parafia z misją Syna Bożego: nawrócenie – wytrwałość – wiara

Pod takim hasłem odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka parafii realizujących Program Odnowy i Ewangelizacji. Gospodarzem pielgrzymki była gościnna parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krośnie – Polance. Na spotkaniu zgromadzili się przedstawiciele 14. wspólnot parafialnych z różnych zakątków Polski wraz ze swoimi duszpasterzami: z Brzeska, Brzeźnicy, Hrubieszowa, Jawidza-Rokitno, Krosna, Krosna - Polanki, Lublina, Łęcznej, Morawicy, Ostrowca Świętokrzyskiego, Przemyśla, Szewnej, Szówska, Tarnobrzega i Torunia, tworząc 300. osobową wspólnotę.

Przygotowaniem do pielgrzymki w Krośnie była refleksja według przygotowanego konspektu: „Strategia małych kroków w odnowie parafii”. Pielgrzymi z Łęcznej i Jawidza-Rokitno wspólnie zastanawiali się nad postawionymi w konspekcie pytaniami. Poniżej przytaczamy świadectwa z tej poszerzonej grupy dzielenia.

Praca z konspektem

 


Sobota 23 sierpnia

Spotkanie pielgrzymkowe rozpoczęło się prezentacją przedstawicieli wspólnot parafialnych, którzy podzielili się doświadczeniem realizacji Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji. Dzielenie ubogacone było śpiewem prowadzonym przez zespół z parafii gospodarzy.

W drugiej części odbyło się spotkanie w szkole podstawowej w małych grupach utworzonych z przedstawicieli różnych parafii. Uczestnicy podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat: „Wytrwałość i konsekwencja na drodze odnowy wspólnoty parafialnej”. Był to czas słuchania doświadczeń innych, wymiany myśli i wspólnego poszukiwania tego, co może pomóc w wytrwałej realizacji dzieła ewangelizacji

Po spotkaniu pielgrzymi udali się do rodzin, gdzie staropolskim zwyczajem zostali ugoszczeni, i spędzili wieczór na rozmowie z gospodarzami i dzieleniu się życiem, często zakończonym zapewnieniem o wzajemnej modlitwie za siebie i zaproszeniem do odwiedzania się.

Galeria


Niedziela 24 sierpnia

Niedzielny poranek rozpoczął się spotkaniem w kościele. Pielgrzymi wysłuchali konferencji ks. Stanisława Zająca, dyrektora Polskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata, poświęconej tematowi: Parafia z misją Syna Bożego. Na jej zakończenie wiele osób złożyło świadectwo ubogacenia się pielgrzymką, jak również doświadczenia wzrastania w wierze i ewangelizacji w swojej wspólnocie parafialnej.

O godz. 11.30 sprawowana była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Adam Szal. W nauczaniu zachęcał uczestników liturgii, by głębiej zastanowili się nad swoim miejscem w Kościele i zaangażowaniem się w jego odnowę. - Realizujecie Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji, jest to program budowy lepszego świata i reformy Kościoła, zaczynającej się nie od burzenia struktur, ale od przemiany samego siebie - mówił ks. Biskup - Trzeba nam trwać w tym budowaniu, nawrócenie ma objąć świat, ale i diecezje i parafie. Macie drodzy bracia i siostry odnawiać parafie, w których żyjecie. To dobrze, że zwiększa się ilość wspólnot parafialnych realizujących program odnowy, miejmy nadzieję, że spełnicie swą misję. Trzeba, aby w naszym życiu odnawiał się obraz Kościoła, żeby każdy mógł powiedzieć: To „mój” Kościół, który mam odnawiać i upiększać. Zadajmy sobie pytanie: Czym Kościół jest dla mnie?

W procesji z darami przedstawiciele parafii zanieśli znak swej wspólnoty, Książkę Roku zawierającą program na rok duszpasterski 2014/2015 oraz dar ołtarza. Tradycyjnie odbyły się pamiątkowe zdjęcia grupowe.

Pielgrzymka zakończyła się gorącym posiłkiem przygotowanym na placu obok kościoła, po którym pielgrzymi wyruszyli w drogę powrotną.

Czas pielgrzymki był okazją do doświadczenia radości ze spotkania pielgrzymów jak również bliższego poznania się z rodzinami parafii goszczącej, dzielenia doświadczeń i umacniania się na kolejny rok trwania na drodze ewangelizacji.

Następne spotkanie pielgrzymkowe odbędzie się w parafii św. Mikołaja w Szewnie, której przedstawiciele przyjęli do siebie symbole pielgrzymkowe: Krzyż i księgę Pisma Świętego.

Galeria

Pielgrzymkowe świadectwa

Facebook

GP światowa

Radio Watykan

Episkopat PL

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
116452