Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego.

20 XI 2016. Chrzest jako udział w misji Chrystusa

W Uroczystość Chrystusa Króla w Archikatedrze Lubelskiej odbyło się kolejne wydarzenie parafialne. Wierni zgromadzeni w tym dniu na liturgii zostali zaproszeni do podjęcia decyzji świadomego włączenia się w misję Jezusa Chrystusa.

Podczas każdej Mszy św. głoszone było słowo Boże wyjaśniające, na czym polega udział w misji Chrystusa jako Króla, Proroka i Kapłana. Słowa te były zachętą do tego, aby w życiu każdego ochrzczonego mogła się urzeczywistnić misja Chrystusa. Podniosłym elementem Eucharystii był odczytany na uwielbienie akt zawierzenia Chrystusowi, Królowi Wszechświata. Na zakończenie Mszy św. uczestnicy otrzymywali namaszczenie.

Gest ten miał przypominać namaszczenie przyjęte w czasie chrztu świętego, podczas którego kapłan mówił następujące słowa: „Bóg, który odrodził cię z wody i Ducha Świętego, On sam namaszcza cię Krzyżmem zbawienia, abyś włączony do Ludu Bożego wytrwał w jedności z Chrystusem, Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne”. Po tym geście wręczany był Dowód Misji Chrześcijanina. Na dowodzie znalazło się miejsce na podpis, wyrażający chęć podjęcia zleconej w chrzcie świętym misji Jezusa Chrystusa. 

Galeria

20 XI 2016. Oddanie swego życia Jezusowi

W niedzielę wierni parafii św. Barary w Łęcznej przeżywali kolejne wydarzenie ewangelizujące. Okazją do niego stała się Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Wydarzenie to wpisało się w przeżywane w Kościele polskim uroczystości związane z Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Było dopełnieniem uroczystego Aktu, ogłoszonego w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, pod przewodnictwem Episkopatu Polski i władz państwowych. Akt ten został podjęty na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Akt zawierzenia życia Jezusowi został dziś odczytywany we wszystkich kościołach w Polsce.

W naszej parafii teksty liturgiczne i komentarze, czytane przez przedstawicieli poszczególnych rejonów, a także homilia ks. Andrzeja Lupy, pomagały w głębszym zrozumieniu znaczenia tego Aktu. Ks. Proboszcz wyjaśniał czym jest oddanie swojego życia Jezusowi i uznanie Go Królem i Panem. Podkreślał także, że decyzja ta wiąże się ze zmianą życia i z nawróceniem. Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Pana i Króla, a także osobisty akt oddania swojego życia Jezusowi, został odczytanyprzed błogosławieństwem. Jest on gestem wydarzenia parafialnego i ma przypominać, że przez chrzest i bierzmowanie już wybraliśmy Jezusa. Decyzja oddania życia Jezusowi ma prowadzić również do świadectwa o Nim, kim On dla nas jest, by inni także zapragnęli powierzyć Mu swoje życie.

Galeria

7-9 X 2016. Konwiwencja w Jarosławiu

PGP przeżywała konwiwencję jesienną, podejmując refleksję nad wyzwaniami chrzcielnego powołania wspólnoty Kościoła i misji miłosierdzia wynikającymi z rocznicy Chrztu Polski oraz z wydarzeń związanych ze ŚDM w Krakowie.

Galeria 1 * Galeria 2

Dowód tożsamości chrześcijańskiej

2 X 2016. Chrzest jako obdarowanie

W niedzielę w parafii archikatedralnej w Lublinie wierni zgromadzeni na liturgii Mszy św. mieli okazję pogłębiać świadomość chrztu jako obdarowania, a także swojej tożsamości chrześcijańskiej.

Gestem wydarzenia było przyjęcie dowodu tożsamości chrześcijanina.

W tym dniu na zakończenie Mszy św., każdy mógł otrzymać indywidualne błogosławieństwo kapłańskie oraz dowód tożsamości chrześcijanina. Na otrzymanym dowodzie było miejsce do wpisania swojego imienia oraz daty chrztu św.

List do Parafian

Galeria

Święty patron

18 IX 2016. Pierwsze wydarzenie

Parafianie św. Barbary w Łęcznej przeżywali pierwsze w tym roku formacyjnym wydarzenie. Jego celem było odkrywanie prawdy, że święci patronowie wspierają nas w budowaniu Kościoła. Okazją do wydarzenia było liturgiczne wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży.

Tradycyjnie już liturgię podczas wszystkich Mszy Świętych przygotowywały poszczególne rejony. Wszystkie teksty miały pomóc parafianom, odkrywać rolę świętych patronów w codziennym życiu każdego wierzącego i wzbudzić pragnienie, by odnowić osobiste relacje ze swoimi duchowymi opiekunami, którzy zostali nam podarowani na chrzcie świętym, a także w sakramencie bierzmowania.  

W homilii ks. Karol Madejek wyjaśniał, że święci znajdują się bliżej Boga, są głębiej zjednoczeni z Chrystusem, mogą wyprosić nam wiele łask. Oni bowiem nieustannie wstawiają się za nami u Ojca. Nasi święci patronowie, ci z chrztu, z bierzmowania i wielu innych, pomagają nam trwać wiernie przy Bogu, ale też wstawiają się za nami, byśmy zapewnili sobie wieczną z Nim przyszłość w królestwie niebieskim.

Po homili były przyniesione do ołtarza dary: plecak ze Światowych Dni Młodzieży, ikona Wszystkich Świętych, płonące kadzidło oraz chleb i wino. Natomiast na zakończenie każdej Mszy św. młodzi ludzie, którzy włączyli się w przygotowania do ŚDM w naszej parafii, przyjmowali gości z Belgii oraz uczestniczyli w tym święcie młodości i entuzjazmu w Krakowie, dawali świadectwo, jak przez te inicjatywy Bóg działał w ich sercach.

Przeżyte wydarzenie jest zaproszeniem, by każdy parafianin „zaprzyjaźnił się” na nowo ze swoim patronem, by dostrzegł jego rolę w życiu i zapragnął tak jak on głębiej jednoczyć się z Bogiem przez naśladowanie tych cech, które doprowadziły go do świętości. Miejmy nadzieję, że wraz ze swoimi świętymi patronami będzie uwielbiał Boga, bo jak głosi hasło wydarzenia: Kto z kim przestaje takim się staje.

Galeria

Powitanie pielgrzymów

27-28 VIII 2016. Pielgrzymka Parafii

W tym roku gospodarzem pielgrzymki była parafia w Jawidzu-Rokitnie, wzięło w niej udział około 300 osób z 17 parafii w całej Polsce. Była to już 26. Ogólnopolska Pielgrzymka Parafii w Ruchu dla Lepszego Świata

SOBOTA

Wszyscy spotkali się najpierw w Archikatedrze Lubelskiej, by przejść przez Bramę Miłosierdzia oraz uczestniczyć we Mszy św. pod przewodnictwem bpa Ryszarda Karpińskiego. Pasterz wspominał, że „całkiem niedawno”, bo „zaledwie przed 45 laty” miał okazję poznać o. Riccardo Lombardiego, założyciela Ruchu dla Lepszego Świata. Homilię wygłosił ks. Adam Lewandowski, wicedyrektor Polskiej Grupy Promotorów, proboszcz parafii archikatedralnej. Ks. Adam przybliżył pielgrzymom drogę miłosierdzia, do przebycia której zaproszony jest każdy chrześcijanin. Po Mszy św. wszyscy zostali zaproszeni na posiłek do domu parafialnego, a także zwiedzanie Archikatedry: zakrystii akustycznej, skarbca, krypty biskupów oraz Starego Miasta.

Gościnne przyjęcie

Następnie pielgrzymi wraz z pilotującymi ich gospodarzami, udali się do Jawidza. Każdy z pielgrzymów został gościnnie przyjęty przez parafian, ugoszczony obiadem i zaproszony na nocleg. Taka organizacja pielgrzymki pozwala na podzielenie się z mieszkańcami swoim zaangażowaniem w parafii.

Posileni powrócili na plac przy szkole, gdzie odbywało się spotkanie. Po powitaniu przez gospodarza spotkania ks. proboszcza Stanisława Kryszczuka, Wójta Gminy Spiczyn Dorotę Szczęsną, Dyrektora Polskiej Grupy Promotorów ks. Mirosława Grendusa, zostali zaproszeni do obejrzenia programu tańca ludowego.

Rozśpiewana parafia

Jawidz i Rokitno to niesłychanie rozśpiewane i roztańczone miejscowości. Ich znakiem firmowym są „Rokiczanki”, a także młodsza lokalna perełka Zespół Pieśni i Tańca „Jaworek”. Zespół działa przy Szkole Podstawowej i w tym roku obchodził jubileusz 30-lecia istnienia. Dzieci i młodzież wspaniale zaprezentowali się gościom. Ale nie tylko oni, bo także i młodzieżowa Parafialna Grupa Operacyjna, która działa w parafii od dwóch lat, a na pielgrzymce wspaniale animowała spotkanie pieśnią religijną.

17 parafii z całej Polski

Reprezentanci parafii: z Denkowa, Dysa, Hrubieszowa, Kazimierzówki, Krosna, Lublina, Łęcznej, Malborka, Morawicy, Ostrowca Świętokrzyskiego, Przemyśla, Szydłowic, Szewny, Szówska, Torunia, a także Tarnobrzega przedstawili krótko informacje o wielkości parafii, etapie na drodze odnowy, zaprezentowali hasło parafii na kolejny Rok Duszpasterski, a także informację, a także informację o ilości osób, które przyjęły chrzest w ostatnim roku.

Wieczorna modlitwa

Wieczorem młodzież z parafialnej grupy muzycznej, pięknym i pełnym entuzjazmu śpiewem porwała uczestników spotkania do wspólnej zabawy. Przedstawili również uwspółcześnioną przypowieść o Synu Marnotrawnym.

Ten dzień zakończyła modlitwa w blasku świec i przy płonącym Paschale, poprowadzili ją kapłani, którzy jako jedni z pierwszych podjęli wraz ze swoimi parafiami program odnowy parafii. Wspólnie z grupą muzyczną odśpiewany został Apel Jasnogórski, a po błogosławieństwie wszyscy udali się na spoczynek.

Galeria 1 * Galeria 2

Za rok spotkamy się w Hrubieszowie

NIEDZIELA

Po wspaniałym przyjęciu w domach parafian, nocnych rozmowach i odpoczynku, uczestnicy z zapałem i nowymi siłami przybyli na plac przy Szkole Podstawowej.

Praca w grupach

Ks. Mirosław Grendus poprowadził konferencję przygotowującą do pracy w grupach. Mówił: – Wielkim zadaniem trwającego Jublileuszu jest zwrócenie uwagi, że miłosierdzie nie jest tylko pobożną praktyką, ani nie wyczerpuje jego znaczenia tworzenie okazji do jałmużny czyli do różnych pańskich gestów wspaniałomyślności do pomagania biednym. Miłosierna miłość znajduje swoje źródło  i wzór w Bogu. W roku Nadzwyczajnego Jubileuszu, który przeżywamy, choćby w nauczaniu Franciszka mamy okazję rozpoznać, że w miłosierdziu Boga ujawniają się wszystkie odcienie miłości. I tym tematem, jako zasadzie zdolnej tworzyć nowe relacje w naszych wspólnotach, zajmiemy się w rozmowie w małych grupach. Po spotkaniu przedstawiciele poszczególnych zespołów relacjonowali wnioski z rozmów w grupach złożonych z przedstawicieli poszczególnych parafii.

Msza św. z Sekretarzem Episkopatu Polski

Centrum spotkania była Msza św. sprawowana przez Sekretarza Episkopatu Polski bpa Artura Mizińskiego. – Uważam, że Ruch dla Lepszego Świata jest wielkim darem dla Kościoła w naszych czasach – mówił Biskup - Chcę wam podziękować za waszą wytrwałość mimo częstych pytań o sens takiego zaangażowania i takiej formy duszpasterstwa, o sens szukania czegoś więcej. Bądźcie pewni, że dokonaliście właściwego wyboru. Nie ustawajcie w waszym zaangażowaniu, nie zatrzymujcie się w połowie drogi.

Gospodarze następnej pielgrzymki

Po Mszy św. symbole pielgrzymkowe: Krzyż i Pismo św. otrzymali gospodarze następnej pielgrzymki. Kolejne spotkanie odbędzie się  w parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie.

Potem był czas na pamiątkowe zdjęcie każdej parafii z Księdzem Biskupem, a także wspaniałą agapę przygotowaną przez mieszkańców bardzo gościnnej parafii Jawidz-Rokitno. Wszyscy na pewno zapamiętają szeroko otwarte serca i domy goszczących ich parafian.

Galeria 3 * Galeria 4

Facebook PGP

GP światowa

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
178660