Menu

Liturgia słowa

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

W 1991 r. Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata została zatwierdzona przez Papieską Radę ds. Świeckich jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego. Polska Grupa Promotorów od 29 lat włącza się w realizację misji GP m.in. przez promocję Parafialnego Projektu Odnowy i Ewangelizacji, który stanowi konkretny instrument wprowadzania soborowych przemian w realia wspólnoty parafialnej. 

● Z ŻYCIA PGP i PARAFII REALIZUJĄCYCH PPOE

Spotkanie przy kolacji

24 V 2016. Z wizytą w Łęcznej

Wczoraj do parafii św. Barbary w Łęcznej przyjechała grupa świeckich wraz z ks. proboszczem Rihardsem Rasnacisem z Siguldy na Łotwie. Goście będą w parafii do piątku.

Od dwóch lat w ich wspólnocie realizowany jest Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji. Ks. Proboszcz nie tylko realizuje program odnowy parafii, jest również dyrektorem Łotewskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Łotysze przyjechali do Łęcznej, bo chcieli spotkać się z parafianami, którzy już ponad 20 lat podejmują program odnowy.

O godzinie 18.00 uczestniczyli we Mszy św., podczas której kazanie wygłosił ks. Rihards, a tłumaczył je kleryk ryskiego seminarium. Po Mszy św., przy kolacji, odbyło się spotkanie gości, rodzin, które je przyjmują oraz tutejszych kapłanów. Ks. Stanisław Zając, który pomaga wdrażać PPOE na Łotwie przedstawił zebrane rodziny i zespół duszpasterski, a ks. Rihards swoich parafian. Spotkanie było okazją do zapoznania się oraz opowiedzenia o zadaniach jakie pełnią w parafii, a także podzielenia się doświadczeniem pracy w Parafialnym Zespole Koordynacyjnym.

Goście nocują u rodzin, będzie to dla nich okazja do zapoznania się z zaangażowanymi parafianami. Porozumiewać się można w języku rosyjskim, angielskim, łotewskim;), niektórzy znają też polskie słowa.

Dzisiaj  tj. we wtorek, goście odwiedzą Lublin, zwiedzą Archikatedrę oraz skarbiec i podziemia, przejdą przez Bramę Miłosierdzia, będą też mieli czas na osobistą modlitwę przed cudownym obrazem Matki Bożej Płaczącej. Następnie zwiedzą Bazylikę oo. Dominikanów - Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego oraz Zamek Lubelski. Po obiedzie spotkają się z Parafialnym Zespołem Duszpasterskim parafii archikatedralnej i jej proboszczem ks. Adamem Lewandowskim. Parafia lubelska od 10 lat realizuje Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji. Po obiedzie goście udadzą się na spotkanie w Jawidzu-Rokitnie z PZK i proboszczem ks. Stanisławem Kryszczukiem.  Parafia ta od czterech lat prowadzi duszpasterstwo programowane według metodologii Ruchu dla Lepszego Świata.

Środa to dla gości dzień programowania roku pracy. W czwartek wezmą udział w Eucharystii i procesji Bożego Ciała. Zaś wieczorem spotkają się z PZK i Posłańcami parafii św. Barbary.

Łotewska Grupa Promotorów

3 V 2016. Chrześcijańska Polska moją Ojczyzną

Święto Narodowe Trzeciego Maja i uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski to we wspólnocie parafii św. Barbary w Łęcznej także odpust parafialny. W tym roku był on związany z wydarzeniem ewangelizującym, które wskazywało jako wartość postawę, że być chrześcijaninem to wyznawać swoją wiarę.

Na wszystkich mszach świętych poszczególne Rejony zatroszczyły się o oprawę liturgii. Ks. Krzysztof Szymański, który w tym dniu głosił homilię wspomniał między innymi słowa Ojca Świętego wypowiedziane podczas pielgrzymki do Ojczyzny: Pocałunek złożony na polskiej ziemi ma dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki, albowiem Ojczyzna jest naszą matką. Dalej kaznodzieja pytał: Jakim jestem jej synem, dzieckiem? Pokornym, posłusznym, szanującym Matkę… a może zbuntowanym, żyjącym nowocześnie, wyzwolonym z jakichkolwiek ram kulturowych, patriotycznych, rodzinnych.

Podkreślał również wartość formacyjną Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji, jako miejsca kształtowania się postaw i odkrywania na nowo tożsamości chrześcijańskiej i patriotycznej. Odniósł się także do gestu wydarzenia – modlitwy w intencji Ojczyzny - który ma być podjęty tego dnia w rodzinach. Mówił, że jest to najlepsza forma przekazania młodemu pokoleniu prawdziwej miłości i szacunku do Ojczyzny.

W dalszej części liturgii było  wiele symbolicznych gestów. W darach oprócz tradycyjnego chleba i wina były wnoszone symbole związane z historią i tradycją naszego narodu: wydrukowana Konstytucja 3 Maja, biało-czerwone kwiaty, flaga z orłem w koronie, świeca jubileuszowa przypominająca chrzest Polski, treść modlitwy, którą w tego wieczora parafianie odmówią w rodzinach. Po komunii św. został odczytywany Akt Zawierzenia Ojczyzny Panu Bogu przez ręce Maryi.

Przyg. s. Elżbieta Łutnik

Galeria

22-24 IV 2016.Sesja dla PZK

Po przeprowadzonej w Nałęczowie odnowionej sesji „Kościół - świat”, której uczestnikami byli Promotorzy, postanowiono, że sesja zostanie przeniesiona na grunt parafialny. Parafia św. Mikołaja w Hrubieszowie podjęła się tego zadania jako pierwsza.

W sesji uczestniczył Parafialny Zespół Koordynacyjny w liczbie 20 osób. Odpowiedzialnymi za zorganizowanie i przebieg byli: ks. Wiesław Oleszek i Wojciech Chwedczuk przy wsparciu ks. Adama Lewandowskiego. Kościół i świat to dwa obszary, gdzie człowiek ma posłannictwo i misję do spełnienia. Chrześcijanin nie może być zamkniętym we własnym projekcie na życie. Chrześcijanin wie, że nie żyje dla siebie, ale realizuje wolę Bożą wyrażoną w potrójnej misji Chrystusa: prorockiej, królewskiej i kapłańskiej.

Uczestnicy sesji przeszli pełną drogę wiary uświadamiając sobie jak w tym czasie zmieniała się ich mentalność i sposób widzenia rzeczywistości. Miejmy nadzieję, że owocem tego spotkania będzie większe zaangażowanie i aktywność w pracy nad odnową życia duchowego wspólnoty parafialnej. Sesja zakończyła się uroczystą Eucharystią.

Przyg. Jolanta

Świadectwa

To była przede wszystkim duchowa uczta, uczta intelektualna, burza mózgów!!! Nie wiedziałem, że Kościół może tak działać: była praca nad tekstem, zadawanie pytań, rozmowy w grupach i wspólne poszukiwanie rozwiązań na zadany temat. I jeśli wyszło, że to zło jest „najgorsze”, to okazuje się, że można z niego wyciągnąć „plusy ujemne” (ciekawa konstrukcja słowna) i wyprowadzić dobro!!! Ta sesja pomogła mi to zrozumieć!

Radosław

Uczestnicząc w sesji „Kościół-Świat” mogłam zebrać w jedną całość wszystkie wiadomości na temat wiary jakie miałam do tej pory i dowiedzieć się jeszcze więcej. Zrozumiałam, że sama niewiele mogę zrobić i jak ważna jest jedność z Kościołem i... wspólnota. Poczułam niesamowitą radość i szczęście, że nie jestem sama, że we wspólnocie mogę coraz bardziej poznawać Boga.

Mariola

Jestem katoliczką, która stara się czynnie uczestniczyć w życiu Kościoła i swojej parafii. Udział w sesji „Kościół-Świat” uzmysłowił mi „krok po kroku” jakie jest moje powołanie chrześcijańskie i jak ważne jest rozpoznanie własnej „drogi do Emaus”. Budowanie jedności z Chrystusem począwszy od człowieka rozczarowanego i biernego aż po rozpoznającego Boży zamysł, którym jest jedność z innymi ludźmi we wspólnocie, tworzy dopiero świadomego i aktywnego członka Kościoła realizującego Boży plan. A mała wspólnota, jaką stworzyliśmy w czasie tych trzech dni Sesji, pokazała nam w praktyce ile dobra się wtedy tworzy i przekazuje sobie wzajemnie.

Zofia

22-23 IV 2016. Rekolekcje dla Posłańców

Rekolekcje dla Posłańców z Szewny i Ostrowca Świętokrzyskiego poprowadził ks. Andrzej Lupa z parafii św. Barbary w Łęcznej.

W spotkaniu wzięło udział 26 współpracowników duszpasterskich z ks. Janem Butrynem, proboszczem z Szewny na czele. Celem rekolekcji było przygotowanie parafii do Tygodnia Braterstwa i II etapu realizacji Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji.

Tematem rozważań była: Droga do stawania się ludem Bożym. Ks. Andrzej Lupa  za pomocą scen biblijnych ukazywał jak Bóg tworzy swój lud. Posłańcy w przedstawionych scenach odnajdywali podobne problemy, ale i znaki Bożej obecności. Podczas duchowych ćwiczeń nie zabrakło czasu na dzielenie się doświadczeniem służby w parafii, jej trudnościami ale i radościami.

Galeria

Wczasy nad morzem

Ćwiczenia wspólnotowe nad morzem odbędą się w domu wczasowym "Jantar" w Jantarze w dniach 29 maja - 12 czerwca 2016 r.

Wczasy połączone będą z pogłębieniem życia duchowego pod kierunkiem kapłana prowadzącego. Koszt ok. 950 zł.

Osoby zainteresowane proszone są o kierowanie zgłoszeń do księdza prowadzącego, do końca marca 2016. Chodzi o to, by można było zarezerwować miejsca w ośrodku.

Kontakt ks. Mieczysław Nowak - tel. 513 264 478.

8-10 IV 2016. Sesja Kościół – świat

W domu rekolekcyjnym w Nałęczowie odbyła się konwiwencja, podczas której przeprowadzona została uwspółcześniona sesja Kościół - świat.

Sesję przygotowali i poprowadzili promotorzy: Aleksandra Gała oraz ks. Adam Lewandowski.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób.

Galeria 1 * Galeria 2

Znak krzyża - gest wydarzenia

3 IV 2016. Niedziela Miłosierdzia Bożego

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego wierni parafii Archikatedralnej w Lublinie oraz wszyscy uczestnicy liturgii, mieli okazję uświadomić sobie, że w czynach miłosierdzia ukryte jest dwustronne obdarowywanie się.

W tym dniu w prezbiterium  Archikatedry Lubelskiej umieszczona została kopia wizerunku Jezusa Miłosiernego. Obraz miał przypominać o miłosierdziu, które przynosi Chrystus.

Na zakończenie Mszy świętej, po błogosławieństwie kończącym liturgię, wszyscy obecni zostali zaproszeni do wykonania gestu. Gestem wydarzenia był znak krzyża wykonany na czole osoby stojącej obok. Udzielając tego błogosławieństwa i jednocześnie przyjmując je, mogli uświadomić sobie, że dobro świadczone innym, powraca od tych, którzy je otrzymują.

Galeria * List do Parafian

Wieści ks. Stanisława Zająca z misyjnych podróży

Facebook PGP

GP światowa

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
163661