Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

W 1991 r. Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata została zatwierdzona przez Papieską Radę ds. Świeckich jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego. Polska Grupa Promotorów od 29 lat włącza się w realizację misji GP m.in. przez promocję Parafialnego Projektu Odnowy i Ewangelizacji, który stanowi konkretny instrument wprowadzania soborowych przemian w realia wspólnoty parafialnej. 

● Z ŻYCIA PGP i PARAFII REALIZUJĄCYCH PPOE

Temat: Nawrócenie  duszpasterskie jako wyraz współodpowiedzialności za rozwój Królestwa Bożego.

Dyrekcja PGP zaprasza wszystkich Promotorów, Kandydatów i Sympatyków na wiosenną konwiwencję, która odbędzie się w dniach 30 maja – 1 czerwca 2014 r. w Olsztynie k. Częstochowy.

Początek o godz. 17.00, zakończenie  w niedzielę około godz.11.00 (bez obiadu).

Organizatorem spotkania jest Małopolski Zespół Lokalny. Podstawową lekturą podczas konwiwencji będzie adhortacja apostolska Papieża Franciszka „Evangelii  gaudium”. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z poniżej podanymi fragmentami: 5-15, 21-24, 78-109, 111-134.

Adres domu rekolekcyjnego:

Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej „ŚWIĘTA PUSZCZA"

ul. Świętej Puszczy 6.

42-256 Olsztyn k. Częstochowy

Koszt konwiwencji 160 zł.

W załączeniu teksty, z którymi należy się zapoznać i przywieźć na konwiwencję:

Prosimy o potwierdzenie udziału w konwiwencji do 30 kwietnia 2014r. na adres sekretariatu:

e-mail:

Marzena Olędzka,      tel. 693 778 813

s. Halina Herda,         tel. 793 830 715

Dyrektor PGP

Ks. Stanisław Zając

16 III 2014 r. Dzień Wspólnot i Róż Różańcowych

W parafii św. Benedykta, Cyryla i Metodego w Przemyślu - Kazanowie zorganizowany został Dzień Wspólnot i Róż Różańcowych.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Przemysław Dubiel, który w homilii podkreślał potrzebę wzrastania w wierze we wspólnocie. Tego dnia oprawę liturgiczną przygotowali przedstawiciele poszczególnych wspólnot formacyjnych w parafii.

Następnie odbyło się nabożeństwo różańcowe z wystawionym Najświętszym Sakramentem, które poprowadzili uczestnicy Róż Różańcowych. Rozważania i modlitwę kolejnych tajemnic chwalebnych prowadziły: Róże Dzieci, Róża św. s. Faustyny, Róża św. Bendeykta, Róża Matki Bożej Królowej Polski, Róża św. Jana Bosko.

Wydarzenie poprzedziło wydanie listu do parafian „Zwiastun Jedności”, poświęconego życiu we wspólnocie. List zawierał zachętę dla wszystkich rodzin, by przynajmniej jedna osoba zapoznała się z charyzmatem wybranej wspólnoty, poprzez uczestnictwo w niej. Poprzez własne doświadczenie mogłaby dzielić się z członkami rodziny wartością formacji wspólnotowej.

Wspólnym dziełem było również przygotowanie Drogi Krzyżowej w dniu 21 marca 2014 r. Rozważania każdej stacji dotyczyły ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci i przygotowane zostały w formie monologu dziecka poczętego skazanego na śmierć. Rozważania uzupełniała prezentacja multimedialna. Refleksje do kolejnych stacji odczytywali przedstawiciele poszczególnych wspólnot w parafii: Domowy Kościół, Akcja Katolicka, Róże Różańcowe. Na zakończenie Drogi Krzyżowej wierni zachęceni zostali do podjęcia dzieła Duchowej Adopcji. W dniu 26 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego grupa 36 parafian złożyła uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Relacja Marek Zięba

28-30 III 2014. Jawidz

Pod koniec marca odbyła się sesja formacyjna dla współpracowników duszpasterskich. Uczestniczyło w niej około 20 osób. W niedzielę Ksiądz Stanisław Zając głosił kazanie uwrażliwiające na budowanie nowych relacji. Mówił m.in. o tym jak ludzie powinni przyjmować Posłańca, jaką pełni on rolę w realizacji programu, również jak posłańcy powinni pełnić swoją misję a jakie znaczenie ma List do Parafian. Jego celem było zmotywowanie ludzi przez pokazanie im perspektywy, do których zdąża wspólnota parafialna przez realizację Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji.

Z satysfakcją doświadczałem wzrostu ludzi. Widać, że cały ten zespół razem z Księdzem Proboszczem rośnie i jest to pełna nadziei prognoza na przyszłość – podsumował ks. Stanisław. 

25-26 III 2014. Dys

W drugiej połowie marca w Dysie odbyła się sesja formacyjna dla współpracowników duszpasterskich. Chodziło o przypomnienie motywacji i celów zaangażowania duszpasterskiego. Głównym motywem i źródłem siły i determinacji ma być dla zaangażowanym ich wiara. Poprzez wspólną pracę próbowali odnieść te treści do konkretnej rzeczywistości, pragmatyki w realizacji programu, ponieważ mają tam duży problem ze znalezieniem osób, które podejmą posługę Posłańców. Mimo tych problemów widać, że grupa wzrasta i dojrzewa. 

12 III 2014. Kalisz – spotkanie kontaktowe

Parafia Opatrzności Bożej Zgromadzenia OO. Orionistów. W Kaliszu odbyło się kontaktowe w związku z zainteresowaniem ks. Proboszcza realizacją Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji. Parafia jest największą w Kaliszu, obejmuje ok. 19 tys. wiernych. Rozmowy stanęły na tym, że decyzja w sprawie realizacji programu zostanie podjęta podczas wizytacji prowincjalnej. 

9-12 III 2014. Rekolekcje w Malborku

Parafia MB Nieustającej Pomocy. W dniach 9-12 marca ks. Stanisław Zając poprowadził rekolekcje w parafii MB Nieustającej Pomocy w Malborku. Nauczanie w oparciu o encyklikę papieża Franciszka, poświęcone było wierze. Celem spotkań rekolekcyjnych było między innymi powołanie osób, które chciałyby wejść w formację przygotowującą do rozpoczęcia PPOE. Po Mszach św. w dniach 11 i 12 marca odbyły się spotkania z parafianami, uczestniczyło w nich około 120 osób. Grupa stanowiła jedną trzecią uczestników rekolekcji i co było dobrym znakiem, była bardzo zróżnicowana wiekowo. Umówione zostało spotkanie w parafii Miłosierdzia Bożego, a także z proboszczem z parafii św. Jana. Możliwe, że niedługo niemal cały Malbork będzie prowadzony tą formą duszpasterstwa, bo cztery zainteresowane parafie obejmują ok. 90 procent całego miasta.

8 III 2014. Malbork - dzień skupienia dla księży

W sobotę ks. Stanisław Zając poprowadził dzień skupienia dla księży z parafii z Malborka. Podkreślał, że dzięki ks. Józefowi Micińskiemu, promotorowi zaangażowanemu w realizację Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji, księża są tam uwrażliwiani na potrzebę nowego duszpasterstwa i budowę nowego modelu parafii. Spotkanie dla księży z dekanatu malborskiego obejmowało tych, którzy chcieliby coś w swoim duszpasterstwie zmienić, obecnych dwunastu księży.

Dzień skupienia był okazją do pochylenia się nad wyzwaniami, zawartymi w dokumentach Kościoła. Podejmowano również refleksję nad wyzwaniami, które Papież Franciszek stawia przed Kościołem i duszpasterzami. Następnie księża podjęli decyzję o wejściu w proces spotkań formacyjnych. Wszyscy określili czym ma być ta grupa, jaki ma być jej cel i sposób funkcjonowania, ponieważ ma ona nabierać formalnego kształtu. – Liczę na to, że grupa będzie dynamiczna i że będzie wzrastać – mówił ks. Stanisław. Następne spotkanie odbędzie się 10 kwietnia i będzie dotyczyło ascezy wspólnotowej.

5-7 III 2014. Malbork – nowa parafia zainteresowana PPOE

Parafia Miłosierdzia Bożego. W Malborku w parafii Miłosierdzia Bożego obyło się pierwsze spotkanie formacyjne dla osób, które zgłosiły chęć włączenia się w pracę związaną z realizacją programu PPOE. W spotkaniu wzięło udział 36 osób. Warto zaznaczyć, że ksiądz Proboszcz napisał zaproszenie do każdej osoby i jak później podkreślali uczestnicy to zaproszenie zmobilizowało ich do uczestnictwa. W spotkaniu wzięły udział głównie osoby z grup formacyjnych, mające doświadczenie pracy we wspólnocie, to sprawiło, że praca była bardzo dynamiczna.

2-4 III 2014. Elbląg

Parafia Matki Bożej Królowej Polski. Sesja pierwszego programowania, była bardzo ciekawym doświadczeniem. Była to pierwsza sesja wyjazdowa – odbywała się w Diecezjalnym Ośrodku Ewangelizacyjno - Charytatywnym „Betania” w Stagniewie. W ciągu całego dnia pracy przygotowany został najważniejszy element programu - poziom duszpasterstwa ogólnego. Praca obejmowała również zapoznanie z zasadami programowania, pisania celów i uzasadnień. Podjęte zostały również elementy duchowości programowana. W sesji uczestniczył cały zespół księży i świeckich współpracowników.

22 II 2014. Spotkanie z biskupem diecezji sandomierskiej

W lutym ks. Jan Butrym przekazał do dyrekcji PGP informacje o rozmowie z ks. bpem Krzysztofem Nitkiewiczem z diecezji sandomierskiej, który jest zainteresowany pracą z księżmi diecezjalnymi według metodologii proponowanej przez Ruch dla Lepszego Świata. Rozmawiał już z dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego i wspólnie podjęli pewne decyzje. – Obawiałem się, żeby to nie było działanie czysto administracyjne – mówił ks. Stanisława Zając – więc wybrałem się do dyrektora, rozmawialiśmy również z ojcem duchownym ks. Stanisławem Barem. Następnie udaliśmy się do Księdza Biskupa, żeby go przekonać do wspólnie wypracowanej propozycji. Ks. Biskup po wstępnej prezentacji wyprzedził nas i zaproponował to wszystko do czego chcieliśmy go przekonać. Było to dla nas dużym zaskoczeniem i potwierdzeniem, że Duch Święty działa w Kościele.

Podczas spotkania zdecydowano by za pośrednictwem dziekanów skierować zaproszenie do wszystkich księży w diecezji. Pierwsze spotkanie z dziekanami odbyło się 28 lutego, wówczas ks. Stanisław przekazał informacje związane z propozycją pracy. 17 marca odbyło się spotkanie z kapłanami w Stalowej Woli, 18 marca w Tarnobrzegu, a 19 marca w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na pierwsze spotkanie przybyło 17 kapłanów, wspólnie zastanawiali się nad obecną sytuacją Kościoła, odpowiadając na pytanie: Jakie potrzebne jest nawrócenie prezbiterium i nawrócenie pastoralne?

Podobne spotkanie odbyło 18 marca z księżmi i ojcami duchownymi w sumie 36 osób. Następne spotkanie odbyło się w Ostrowcu, tam uczestników było 12. Z tych wszystkich grup do dalszej współpracy zgłosiło się 48. Niektórzy do przedstawionej propozycji podeszli z dużym przekonaniem, inni z ogromną niepewnością, że to się nie da, że to zbyt piękne, aby było możliwe. Kolejne spotkanie odbędzie się 7 kwietnia w Ostrowcu Świętokrzyskim i 8 kwietnia w Tarnobrzegu.

Zapowiada się ciekawa i duża rzecz. Jeśli to wyjdzie to będzie cud, ale ja nie mam z tym problemu, bo w cuda wierzę – mówił ks. Stanisław. 

 

 

Facebook

GP światowa

Radio Watykan

Episkopat PL

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
105022