Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

W 1991 r. Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata została zatwierdzona przez Papieską Radę ds. Świeckich jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego. Polska Grupa Promotorów od 29 lat włącza się w realizację misji GP m.in. przez promocję Parafialnego Projektu Odnowy i Ewangelizacji, który stanowi konkretny instrument wprowadzania soborowych przemian w realia wspólnoty parafialnej. 

● Z ŻYCIA PGP i PARAFII REALIZUJĄCYCH PPOE

15 listopada 2014 roku odbyły się w parafii archikatedralnej w Lublinie rekolekcje dla łączników (posłańców). Wzięło w nich udział około 30 osób. Celem dnia skupienia było umocnienie łączników w podejmowanej misji w dziele odnowy i ewangelizacji parafii.

Rozpoczynając spotkanie ks. Adam odwołał się do obrazu Kościoła jako organizmu złożonego z wielu członków, w którym łącznicy pełnią rolę naczyń krwionośnych.  Następnie ks. Adam razem z panią Olą,  współprowadzącą rekolekcje, odnosząc się do Adhortacji Papieża Franciszka „Radość Ewangelii” mówili o zagrożeniach (pokusach) oraz drogowskazach dla tych, którzy głoszą Ewangelię. Nakreślili również obraz dwóch rodzajów postaw jakie możemy przyjmować „zarządcy, kontrolera” oraz „ucznia i misjonarza”. Po części wykładowej odbywały się spotkania w grupach. Uczestnicy rekolekcji mieli okazję do podzielenia się przemyśleniami na temat swojej posługi łącznika w świetle usłyszanego wcześniej słowa.

Monika Nowak

Galeria

21 XI 1989 – 21 XI 2014

Rodzinny Jubileusz 25-lecia parafii

"Na większą chwałę Boga Wszechmogącego, ku pożytkowi Kościoła Świętego – na mocy Kan. 515 KPK – erygujemy kanonicznie parafię pod wezwaniem św. Barbary w Łęcznej".

Powyższe słowa zostały napisane przez ks. biskupa Bolesława Pylaka w dniu 21 listopada 1989 r. w dekrecie erygującym naszą parafię.

16 XI 2014. Chrzest czyni z nas rodzinę

Dzisiejsza liturgia wprowadza nas w wydarzenie parafialne: Jubileusz 25-lecia parafii, które będziemy przeżywać 23 listopada. Jego przesłaniem jest zwrócenie szczególnej uwagi na chrzest święty, który wprowadza nas do wspólnoty Kościoła i czyni z nas wielką rodzinę.

Mieszkańcy poszczególnych Rejonów gromadzą się na Mszach św., by na modlitwie i we wspólnocie rozpocząć ten radosny czas. W homilii ks. Tomasz Konstanciuk zaprasza wszystkich wiernych do przeprowadzenia refleksji nad minionym czasem: na ile odpowiedzieli na Boże zaproszenie, by włączyć się do wielkiej rodziny, jaką jest wspólnota parafialna i na ile czują się z nią związani, troszcząc się o jej losy.

Dary ołtarza niesione w procesji wyrażają wdzięczność Bogu za wstawiennictwo Patronki– św. Barbary orędującej za parafią w jej trudnych sprawach, za rodzinami i ludźmi ciężkiej pracy, szczególnie górników. Radość ze świątecznego dzielenia się sobą i wspominania  wspólnej drogi wyraża tort przygotowany na spotkanie w rodzinach i sąsiedztwie. Składane są również kroniki parafialne zawierające świadectwa o wielkiej pracy, o talentach puszczonych w obrót przy budowie kościoła i tworzeniu parafii oraz owocnej współpracy wszystkich powołań.

Galeria

Rondo im. św. Jana Pawła II

11 XI 2014. Nadanie rondu imienia św. Jana Pawła II

W tym roku gminne obchody Święta Niepodległości odbyły się w Rozłazinie. Przebiegały w dwóch odsłonach. Najpierw uczestnicy zgromadzili się w kościele parafialnym na Mszy św. pod przewodnictwem ks. proboszcza Sławomira Kozioła. Po Mszy św. goście i parafianie udali się na nowo wybudowane rondo. W odczytanej przez ks. Proboszcza treści Uchwały Rady Gminy Łęczyce, która powstała na podstawie projektu obywatelskiego podpisanego przez 303 mieszkańców parafii św. Wojciecha w Rozłazinie, nastąpiło uroczyste nadanie imienia rondu: „Rondo św. Jana Pawła II”  oraz jego poświęcenie.

W roku kanonizacji Jana Pawła II jest to niewątpliwie historyczne wydarzenie nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również i dla gminy. Pod pomnikiem Świętego Papieża delegacja władz samorządowych w osobach: Wójt Piotr Wittbrodt, Wicewójt Bożena Pruchniewska, Przewodniczący Rady Gminy Janusz Kreft złożyła kwiaty. Potem nastąpił przemarsz do szkoły na część artystyczną pt. „Słowem, pieśnią malowane” w wykonaniu teatru „Maska” z Nawcza kierowanego przez Jolantę Mielewczyk oraz koncert Gminnej Orkiestry Dętej Łęczyce pod batutą Zygmunta Labudy. Świętowanie umilił słodki poczęstunek oraz śpiew pieśni patriotycznych przy akompaniamencie gry na akordeonie przez Sławomira Domskiego. W obchodach Święta Niepodległości oprócz mieszkańców Rozłazina udział wzięły delegacje pocztów sztandarowych szkół z dyrektorami i Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Łęczyce, harcerze ze szkoły w Strzebielinie, honorowy obywatel gminy Maciej Kaliński, radni gminy, Dyrektor ZKiW w Rozłazinie Tadeusz Spierewka. Organizatorem uroczystości był Wójt Gminy Łęczyce i Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka.   

Galeria

Tekst i zdjęcia: Mariola Naczk

W Rydze

Warszawa 19 X 2014. W kolejną podróż do Rygi na Łotwę wyruszyłem 19 października. Pogoda była piękna, jednak w pobliżu Rygi zaczęły się silne turbulencje. Nigdy jeszcze takich nie doświadczyłem podczas moich powietrznych podróży. Ludzie ucichli, zaczęli spoglądać po sobie, gdyż samolot drżał jak liść. To wszystko zapowiadało niezwykłość tej wyprawy i rzeczywiście taką było. Wszystko poszło inaczej niż było zaplanowane, poszło swoim torem.

Ryga 20 X 2014. Pracę z grupą Animacji Odnowy Diecezji rozpoczęliśmy w poniedziałek 20 października. Najpierw podsumowaliśmy czas rekolekcji i to wszystko co się podczas nich wydarzyło, podjęliśmy się do szczególnego studiowania materiałów porekolekcyjnych, było także dzielenie się życiem. Na wtorek zaplanowane były rozważania i ćwiczenia z duchowości komunii, sytuacja jednak uległa zmianie. Ks. Arcybiskup dopiero co wrócił z Synodu, był nim bardzo podekscytowany, uznałem więc, że ważniejsza dla naszej Grupy będzie próba odczytania Synodu Nadzwyczajnego jako znaku czasu i odpowiedzenie sobie na pytanie: Co Pan Bóg nam przez to wydarzenia mówi? To był dobry pomysł, bo nasze emocje opadły, a my zaczęliśmy szukać Bożych wymiarów nadziei w tym wydarzeniu.

Na zakończenie rekolekcji w lipcu księża zostali poproszeni, by każdy napisał przynajmniej jedną propozycję: Co trzeba jak najszybciej zmienić w życiu prezbiterium i w jego posłudze, by było skuteczne w odpowiedzi na wezwania czasu zarówno w Kościele jak i we współczesnym świecie. Te spostrzeżenia miały posłużyć nam do konkretnej pracy. To, co księża napisali przeszło nasze najśmielsze oczekiwania zarówno z racji podjętych tematów jak i sformułowanych postulatów. To było piękne i obiecujące zarazem. Pojęcia, którymi formułowali swoje oczekiwania pokazały mi, że dotychczasowe uwrażliwienia ze strony grupy animacyjnej przynoszą swoje owoce, że wchodzą w świadomość księży i że ten proces przemiany świadomości prezbiterium staje się coraz bardziej widoczny i czytelny.

Wszyscy uznaliśmy, że trzeba wypracowane wskazania przekazać księżom, aby wybrali wartość, nad którą chcieliby pracować w następnym roku. Do wybranej wartości, którą będą  chcieli w przyszłym roku osiągnąć, zostanie napisany projekt realizacji, który będzie dany księżom do poprawy i zatwierdzenia. W ten sposób wypracujemy program pracy dla całego prezbiterium. Przeprowadziliśmy też ćwiczenia z duchowości wspólnotowej np. dotyczące sposobu budowania wspólnej świadomości.

Zakończyliśmy dzień wcześniej, ponieważ Arcybiskup wyjeżdżał do Polski. Nasza sesja zakończyła się w piątek wieczorem, miałem wtedy zacząć w seminarium dzień skupienia, ale to nie wyszło. Poprosiłem wtedy ks. Andrzeja Stokłosę, który niedawno został proboszczem w Plavinas i dwóch innych parafiach: Jaunkalsnava i Ergli, aby wziął mnie ze sobą i  pokazał nowe parafię. Zgodził się i zaproponował byśmy zrobiliśmy jakieś spotkanie z ludźmi.

Plavinas 24 X 2014. Przyjechaliśmy na 18.00. miasto położone jest malowniczo nad rzeką Dźwiną. W głównej parafii we Mszy św. uczestniczy ok. 60 osób, w Jaunkalsnavie ok. 20 i w Ergili ok. 30. Na nasze spotkanie przybyło 15 osób. Po prezentacji ukazującej: Jakiej parafii chce Pan Jezus? zapytałem wiernych: Czy chcielibyście takiej parafii? Odpowiedzieli, że tak. Każdy osobiście przez głosowanie wyraził swoją akceptację. Po spotkaniu zostały cztery młode osoby, które chciały więcej się dowiedzieć na temat prezentowanego programu duszpasterskiego. Były to osoby, które przeprowadziły w parafiach cztery kursy Alfa, ale jak się okazało nikt z uczestników nie włączył się aktywnie w życie parafii. Podjęliśmy decyzję i zaczynamy pracę w tych parafiach „od zaraz”. Przygotowaliśmy z księdzem plan działania, rozpocznie on od zapoznania grupy animacyjnej z dokumentami Kościoła, które mówią o parafii, o powołaniu świeckich, o obrazie Kościoła. Stamtąd wyruszyliśmy zobaczyć inne świątynie, odwiedziłem też parafię Madona licząca do 500 osób.

Sigulda 26 X 2014. Następnie pojechałem do Siguldy, gdzie parafianie bardzo przeżywali zmianę proboszcza. Niezwykłe wydało mi się to, że gdyby odbyło się planowane spotkanie z seminarzystami to nie mógłbym poświęcić czasu Siguldzie, a okazało się to bardzo potrzebne. Dla mnie był to ewidentny palec Boży. Doznałem tam namacalnego Bożego działania w sytuacjach, które można określić jako przegrane, a Pan Bóg złożył je w nową sytuację, przez którą chciał realizować inne cele. Najpierw poprosiłem ludzi, by wypowiedzieli swoje emocje, to jak się czują. Następnie zapytałem czy mają jakieś pytania do proboszcza? Pytali go czy podejmie program, czy będzie go kontynuował. Proboszcz potwierdził, że po to tu przyszedł. Kiedy zdecydowali, że realizują dalej program, wtedy zaczęliśmy konkretną pracę. Dokonaliśmy oceny ostatniego wydarzenia, określiliśmy co jeszcze trzeba zrobić i jakie są braki.

Następnego dnia przed południem na dwóch Mszach Świętych mówiłem o budowaniu parafii, powiedziałem wiernym, by zadali sobie pytanie: Po co nam parafia? Odpowiedzi były piękne, na przykład takie: Przez parafię przychodzi do nas Bóg. Przez parafię Bóg nas kocha. Parafia daje nam wsparcie i bezpieczeństwo. Parafia uczy nas dialogu. Parafia daje nam wspólnotę. To było kapitalne, byłem zdumiony ich dojrzałością. Powiedziałem im, że są wyjątkową parafią, bo mają program duszpasterski, przez który, jeśli pozostaną mu wierni, dokonają się wielkie i piękne rzeczy w parafii. Po jednej i po drugiej homilii ludzie odpowiedzieli mi brawami. A dla Łotyszy jest to wyjątkowa reakcja, bo spontaniczni to oni nie są. Myślę, że dużo rzeczy się tam dokonało. Mówiłem, że jeśli parafia jest dla nich ważna, a powinna być ważna, bo od tego zależy ich zbawienie, ich dzieci i wnuków to najlepszym krokiem będzie jak najszybciej podjąć współpracę z nowym proboszczem. Po południu podjęliśmy dalszą pracę z dotychczasową grupą animacyjną.

Wróciłem do Polski zadowolony i do tej pory nadziwić się nie mogę temu Bożemu prowadzeniu i temu co się wokół mnie dokonuje. Dziękuję wszystkim, którzy się za mnie modlili, wspierali, bo myślę, że to jest takie nasze wspólne budowanie duchowej świątyni. Wszystkim dziękuję i zawierzam wszystkim przyjaciołom z Grupy tę misję, która się rozwija, ale i wszelkie inne dzieła do których mnie Pan Bóg posyła.

Odczytywanie znaków czasu

W dniach 10-12 października 2014 r. w Nałęczowie odbyła się  konwiwencja Polskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Konwiwencję poprowadziła lubelska grupa lokalna, wzięło w niej udział 31 osób.

Piątek

Spotkanie rozpoczął ks. Adam Lewandowski, który powitał wszystkich obecnych, a w sposób szczególny nowe osoby uczestniczące w konwiwencji. Przedstawił cel spotkania, zaznaczając, że będzie ono czasem refleksji nad „znakiem czasu” jakim dla świata i dla nas jest papież Franciszek.

Grupa żyje nie tylko podczas konwiwencji, żyje dzień po dniu, jesteśmy zaangażowani w parafiach – mówił ks. Adam, zachęcając do dzielenia się życiem - tym co dokonało się w nas, w naszych wspólnotach od ostatniego spotkania PGP.

Wiele osób dzieliło się przeżytymi wydarzeniami parafialnymi, które odbywały się w ostatnim czasie. Część refleksji dotyczyła ostatniej ogólnopolskiej pielgrzymki parafii, która w tym roku odbywała się w Krośnie Polance. Gospodarz pielgrzymki ks. Jan Kutyna podkreślał, że najważniejsze były osobiste świadectwa dawane przez pielgrzymów w domach wiernych. Namacalnym efektem tej ewangelizacji było to, że coraz więcej osób zaczęło przyjmować List do Parafian. Również ks. Jan Butryn gospodarz przyszłorocznej pielgrzymki w Szewnie, podzielił się swoim doświadczeniem tego czasu. Mówił, że szczególnym dla niego momentem było przyjęcie symboli pielgrzymkowych: krzyża i księgi Pisma Świętego. W święto Podwyższenia Krzyża Świętego również wierni w parafii Szewna mogli duchowo przeżyć moment przyjęcia symboli, gdyż były one procesjonalnie wniesione podczas liturgii Mszy św. Przyszłoroczna pielgrzymka jest dla parafian wielkim wydarzeniem, do którego przygotowują się duchowo poprzez adorację i modlitwę w intencji ogólnopolskiego spotkania. Głos zabrał również nowoprzybyły kapłan z Częstochowy ks. Dariusz Nowak, który przez długie lata pracował jako wychowawca kapłanów w seminarium, rekolekcjonista oraz dyrektor domu rekolekcyjnego w Świętej Puszczy, latem tego roku objął funkcję proboszcza. – Nie spodziewałem się, że będę proboszczem i będę podejmował trudne zadania duszpasterskie. Powiem szczerze, przeżyłem pewne nawrócenie pastoralne. Ks. Dariusz podzielił się swoim doświadczeniem przedkolędowych odwiedzin parafian, które podjął by poznać powierzoną mu wspólnotę. Ks. Mirosław Grendus z dyrekcji generalnej GP, który od roku również sprawuje funkcję proboszcza, podzielił się swoim doświadczeniem wartości fragmentarycznego przeżywania rzeczywistości. Wielość zadań i obowiązków sprawia, że to jego doświadczenie całości jest właśnie takie.- Trzeba dobrze robić swoją robotę w tym swoim fragmencie, a Pan Bóg złoży to w piękne doświadczenie – mówił. Ks. Mirosław przekazał również informację „przywiezioną” z Rzymu, że prawdopodobnie kolejny Wieczernik grupy odbędzie się w Polsce. Oświadczenie wywołało spore poruszenie wśród uczestników, dopytywano się kiedy i w jakim mieście będzie się odbywać to najważniejsze dla Grupy zgromadzenie.

Sobota

Kolejny dzień rozpoczęła wspólna modlitwa jutrznią. Następnie blok przedpołudniowy poprowadził ks. Andrzej Lupa. Wprowadzeniem do refleksji nad „znakiem czasu” jakim dla dzisiejszego świata jest papież Franciszek, była prezentacja multimedialna ukazująca jego służbę przez filtr mediów.

Uczestnicy konwiwencji podczas pracy w grupach zastanawiali się nad pytaniami: Co ludzie mówią o papieżu i jego posłudze? Co ty myślisz na ten temat? Jakie wynikają z tego wyzwania dla rzeczywistości, wiary, Kościoła, Grupy, dla mnie osobiście?

Poszczególne grupy na forum prezentowały odpowiedź na ostatnie pytanie. Zauważono, że: Papież uczy nas odnowy struktur, nowego spojrzenia na rzeczywistość Kościoła, zwraca uwagę na potrzebę reformowania ruchów, wskazuje, że ważniejszy jest człowiek niż struktury, wzywa do zobaczenia ludzi biednych, potrzebujących, zauważa, że zło dotyka wszystkich, także i pasterzy Kościoła, przenosi akcent z nauczania teologicznego na pastoralny, szanuje tradycję i czyni ją aktualną, wzywa do autentycznej, chrześcijańskiej postawy.

Następnie prowadzący na podstawie adhortacji Evangelii Gaudium przedstawił obraz Kościoła i świata jaki kreśli w niej papież Franciszek. Uczestnicy zastanawiali się w grupach nad pytaniami: Jaki ideał Kościoła kreśli papież? Jakie zadania przedstawia dla Kościoła wobec świata? Co mówi do osób zaangażowanych i odpowiedzialnych w duszpasterstwie?

Każda grupa przedstawiła swoją pracę na plakatach, a następnie zaprezentowała podczas Mszy św. w czasie homilii głoszonej przez ks. Mirosława Grendusa.

Po obiedzie był czas na spacer, pogoda sprzyjała cudownym ciepłem, a wspaniała miejscowość uzdrowiskowa cieszyła oczy pięknem kolorów jesieni.

Dalsze spotkanie rozpoczęła modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz adoracja przed Najświętszym Sakramentem z medytacją nad tekstami papieskimi. Każdy rozważał: Jakie wezwanie Bóg kieruje do mnie, do wspólnoty i do parafii? A następnie w grupach: W czym wyrażałaby się nasza współodpowiedzialność za rozwój Królestwa Bożego w odczytywanych znakach czasu (papież Franciszek i jego nauczanie)?

W podsumowaniu grupy określiły, że powinniśmy czuć się współodpowiedzialni z papieżem Franciszkiem i całym Kościołem za rozwój Królestwa Bożego i za modlitwę Kościoła, powinniśmy mimo przeszkód dążyć do celu, podejmować wszelkie działania w oparciu o modlitwę i kontemplację, podejmować posługi wobec  ludzi, z którymi żyjemy na co dzień, tworzyć środowiska wiary, widzieć jak wiele obok nas jest osób potrzebujących Boga i odpowiadać konkretnie na to zapotrzebowanie, widzieć dobro w każdym człowieku, angażować się we wspólnoty i formację, przyjąć nauczanie papieża jako okazję do wzrostu mimo, że wiąże się to z trudem, kształtować kulturę, która niesie w sobie sakralność.

Wieczorem można było obejrzeć film religijny, a później fani futbolu obejrzeli historyczny mecz Polska-Niemcy! Kto nie oglądał powinien się kajać z powodu braku wiary w naszą drużynę…

Niedziela

Ostatni dzień konwiwencji został przeznaczony na podsumowanie oraz sprawy bieżące. Dokonał go ks. Adam Lewandowski, który przedstawił różne elementy naszego nawrócenia w trzech aspektach: do Chrystusa Mistrza i Nauczyciela; do ludzi (misyjność), do Kościoła (wewnętrzna odnowa Kościoła, nawrócenie pastoralne). Rozważania zakończyła decyzja podjęcia przez grupę konkretnych zobowiązań spośród wypracowanych propozycji. Zdecydowano, by rozpoczynać dzień modlitwą zawierzenia PGP; ponownie przyjrzeć się Grupie i swoim zaangażowaniom w niej, dokonać weryfikacji tych zaangażowań na konwiwencji planowania i programowania; utrzymywać kontakty poza konwiwencjami; pogłębiać lekturę dokumentów podstawowych GP, czytać ich fragmenty na konwiwencjach i dzielić się nimi.

Następna konwiwencja Polskiej Grupy Promotorów odbędzie się w dniach 29 stycznia – 1 lutego 2015 r. w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym Emaus w miejscowości Turno-Brzeźce.

Galeria

 

Rejon Północny zaprasza na rekolekcje dla kapłanów, które odbędą się w Stagniewie k. Elbląga w dniach 13-16 X 2014. 

Celem rekolecji jest pogłębienie przez kapłanów swojego doświadczenia komunii i współodpowiedzialności za budowanie Królestwa Bożego.

Kontakt:

ks. Stanisław Zając tel. 601 053 318  

ks. Józef Miciński tel. (055) 272 31 87, 

Facebook

GP światowa

Radio Watykan

Episkopat PL

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
118553