Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego.

Zapraszamy do udziału w sesji:

"Kontemplacja Boga w świecie"

Sesja łączy odpoczynek ducha i ciała.

Miejsce: Łeba, Czas: 14-26 V 2018 r., Cena: 80 zł doba

Zgłoszenia do końca lutego

tel. 510-560-147 Irena Bieńskowka

Prowadzący: ks. Mieczysław Nowak

11 II 2018 r. Jedni drugich brzemiona noście

Mieszkańcy parafii NSPJ w Szówsku zostali uwrażliwieni wartość gotowości niesienia pomocy przy okazji przygotowania nabożeństwa wdzięczności dla osób pomagających chorym i cierpiącym na Dzień Chorego.

W geście wydarzenia wszystkie rodziny zostały zaproszone do zastanowienia się jak ważna jest gotowość niesienia pomocy dla chorych i potrzebujących w każdym środowisku.

Aby wyrazić wdzięczność osobom z parafii, które udzielają takiej pomocy, posłańcy zebrali informacje od osób chorych i starszych, na pomoc których osób mogą liczyć. Imiona te zostaną wykorzystane w dekoracji w kościele.

11 II 2018 r. „Ubogaćmy się spotkaniem”

W ostatnią niedzielę karnawału mieszkańcy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Kazimierzówce przeżywali wydarzenie ewangelizujące, w czasie którego zostali zaproszeni do podzielenia się radością i pączkiem z bliskimi w rodzinach, z sąsiadami, z osobami samotnymi, chorymi, mieszkającymi blisko nich.

Gestem wydarzenia liturgicznego była zachęta, by przed rozpoczęciem Mszy Świętej  wierni powitali się słowami:  Cieszę się, że Cię spotykam. 

Celem wydarzenia było odkrywanie ciągle i na nowo radości ze spotykania się z drugim człowiekiem i z Nim. Jezus oczekuje, by ludzie stawali się dla siebie nawzajem wsparciem i źródłem poczucia bezpieczeństwa, a przez to stwarzali warunki do realizacji swojego powołania i budowania prawdziwej wspólnoty.

11 II 2018 r. Przez żołądek do serca

Mieszkańcy parafii Jawidz-Rokitno zostali zachęceni, aby w tłusty czwartek udali się do sąsiada z pączkiem. W geście liturgicznym wszyscy po niedzielnej Mszy św. zostali obdarzeni faworkami.

Celem wydarzenia było uwrażliwienie na Kościół, w którym wspólnie wszyscy się spotykają. A także przekazanie prawdy, że Jezus oczekuje od każdego, by z miłością otworzył się na drugiego człowieka, nawet wtedy, kiedy ten drugi mu tej otwartości nie odwzajemni.

Wierni w czasie wydarzenia odkrywali, że czas poświęcony bliźniemu nie jest czasem straconym.

25-28 I 2018. Program PGP na rok 2018

Czwartek. Po zakwaterowaniu i kolacji ks. Dyrektor Mirosław Grendus powitał wszystkich przybyłych, przekazał pozdrowienia od Promotorów, którzy z różnych przyczyn nie przyjechali, a także przedstawił program spotkania. Jak zwykle rozpoczęło się ono dzieleniem życiem. Następnie promotorzy przedstawili stan realizacji programu PGP na rok 2017. Po tej ocenie dzielili się jak przeżywają obecną sytuację misji Kościoła w Polsce? Podsumowali słabe i silne punkty misji Grupy oraz zagrożenia i możliwości w misji „szukania tego, co łączy”.

Piątek. Przedpołudniowe zajęcia  rozpoczął  ks. Mirosław.  Fragmenty  tekstów  wybranych do pracy w grupach to aktualne refleksje o wyzwaniach dla misji Kościoła. Cztery grupy pracowały nad różnymi tematami. Potem wspólnie wnioski zostały zapisane  na  plakatach. Grupa I przeprowadziła refleksję o podziałach wśród Polaków, grupa II debatowała o postawach młodego pokolenia, grupa III rozmawiała o misji  Polaków w Europie, grupa IV zastanawiała się nad tematem: między klerykalizmem a pentekostalizacją Kościoła. W sesji popołudniowej ks. Adam Lewandowski mówił o Osobie i Darach Ducha Świętego w misji Grupy.

Sobota. W czasie Jutrzni ks. Mirosław podsumował pracę w grupach z poprzedniego dnia. Mówił, że Duch Święty rozwija w nas dary, „trzyma” naszą wspólnotę, dzięki Niemu trwamy. Ten dzień poświęcony był programowaniu. Otwarci na Ducha Świętego i Jego dary, z wiarą przyglądając się sytuacji  Kościoła  w Polsce, rozpoczynamy pracę, mówił. Wieczorem uczestnicy konwiwencji mieli okazję spotkać się z ks. Romanem Trzcińskim, z Akademickiej Wspólnoty WODA ŻYCIA. Ciekawostką spotkania było także to, że to właśnie ks. Roman, jako wikary ks. Mieczysława Nowaka zachęcił go do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym o Ruchu dla Lepszego Świata. – Gdyby nie było ks. Romana jako wikarego w Magdalence to i mnie nie byłoby w Ruchu – stwierdził ks. Mieczysław, wieloletni dyrektor Polskiej Grupy Promotorów w Ruchu dla Lepszego Świata.

Niedziela. Na zakończenie bardzo porannej Eucharystii z homilią ks. Mieczysława Nowaka, ks. Dyrektor zaproponował trzem kandydatom na Promotorów przystąpienie do PGP: ks. Mieczysławowi Janczyszynowi z Chomiąży, ks. Wiesławowi Oleszkowi z Hrubieszowa oraz Alferdowi Poduchowi z Elbląga. Kandydaci zostaną zaprzysiężeni podczas konwiwencji wiosennej. Formację kandydacką rozpocznie Urszula Tymków z parafii w Lubszy, jej kandydaturę zgłosił ks. Stanisław Zając, pilotujący tam wprowadzenie Parafialnego Program Odnowy i Ewangelizacji.

Przyg. Alina Smoła

Galeria

Program PGP 2018: Promocja Apostolska * Promocja Osób i Grup * Relacje zewnętrzne * Relacje wewnętrzne

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
227705