Menu

Wyszukiwanie

Meta roku duszpasterskiego 2017/2018


Wierni parafii św. Barbary w Łęcznej do czerwca 2018 roku odkrywali, że być chrześcijaninem to w mocy Ducha Świętego ciagle na nowo podejmować droge nawrócenia podczas wydarzeń parafialnych w siódmym roku III etapu programu duszpasterskiego. Tę wartość Grupy Sąsiedzkie pogłębiały na swoich spotkaniach, a zaangażowani włączali się w inicjatywy formacyjne. 


Wydarzenia ewangelizujące

13 X 2017. Odnowić radość spotkania 

Hasło: Wytrwajcie w miłości mojej

Gest dla wszystkich: Zachęcamy wszystkich wiernych, aby 13 października w 100. rocznicę objawień fatimskich spotkali się na modlitwie różańcowej we wspólnotach sąsiedzkich.

Gest liturgiczny: Akt Zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej podczas Mszy Świętych – 8 października 2017 r. 

Gest dla wspólnot: Zebranie świadectw związanych z nawiedzeniem Matki Bożej w znaku Figury Fatimskiej i powstawania Grup Sąsiedzkich oraz podzielenie się świadectwem z modlitwy różańcowej we wspólnotach. Grupy oceniają wydarzenie i przekazują do sekretariatu. 

24 XII 2017. Życzenia wigiline 

Hasło: Tam, gdzie jest miłość, tam rodzi się Chrystus

Gest dla wszystkich: Zachęcamy wszystkich wiernych, aby podczas wieczerzy wigilijnej złożyli sobie życzenia, w których podziękują za otrzymane dobro, przeproszą za zło i słabość oraz będą życzyć Bożych darów.

Gest liturgiczny: Podczas Pasterki pięć wybranych osób złoży życzenia dla: kobiet, mężczyzn, dzieci, młodzieży 

i zespołu duszpasterskiego. KDK przygotują życzenia i propozycje kolęd śpiewanych dla poszczególnych grup. 

Gest dla wspólnot: Wspólnoty dzielą się wrażeniami z Wigilii w swoich rodzinach. Podczas spotkań opłatkowych podejmują gest, który przeżyli w rodzinach. Oceniają wydarzenie i przekazują do sekretariatu.

I 2018r. Podjąć służbę w Kościele - Wybór Rady Duszpasterskiej

Hasło: Jeśli nie ja, to kto?

Gest dla wszystkich: Zachęcamy wszystkich wiernych do włączenia się w wybory Rady Duszpasterskiej jako wyraz zatroskania o parafię, a wybranych do przyjęcia służby na kolejną kadencję.

Gest liturgiczny: Przysięga Rady Duszpasterskiej podczas Mszy św. o godz. 1000 w dniu 4 lutego 2018 r. i przyjęcie posłania.

Gest dla wspólnot: Wspólnoty dzielą się na spotkaniach swoim doświadczeniem wyboru Radnego. Oceniają wydarzenie i przekazują do sekretariatu.

16 III 2018. Pojednanie z Bogiem i bliźnimi 

Hasło: Przez pokutę do jedności

Gest dla wszystkich: Zachęcamy wszystkich wiernych, aby w ramach przygotowania do spowiedzi św. skorzystali   

z rachunku sumienia zamieszczonego w Liście. 

Gest liturgiczny: Przyjęcie Komunii św. w intencji konkretnego bliźniego, z którym jest mi trudno.

Gest dla wspólnot: Podzielenie się świadectwem o przeżytym wydarzeniu. Członkowie wspólnot podejmą gest wzajemnego przeproszenia się, bądź przez przeżycie nabożeństwa w celu budowania jedności wspólnoty. Ocenę wydarzenia przekazać do sekretariatu.

29 IV 2018. Niedziela Biblijna

Hasło: Otwórz swe serce, Pan mówi do ciebie

Gest dla wszystkich: Zachęcamy wszystkich wiernych, aby w dniu wydarzenia parafialnego odczytali w domu fragment Pisma Świętego indywidualnie, bądź wspólnie. J 15, 1-8

Gest liturgiczny: Podczas niedzielnej Mszy św. wierni losują karteczki ze słowem o miłości Boga do człowieka.

Gest dla wspólnot: Wspólnoty dzielą się swoim doświadczeniem życia słowem Bożym. Odczytują fragment Pwt 6,3-9 – wstawiając w miejsce Słuchaj Izraelu swoje imię. Oceniają wydarzenie i ocenę przesyłają do sekretariatu.

17 VI 2018. Zakończenie roku duszpasterskiego

Hasło: Parafia moim domem

Gest dla wszystkich: Zachęcamy wszystkich wiernych do podjęcia modlitwy dziękczynnej za naszą wspólnotę parafialną i za doświadczone dobro (przygotowaną modlitwą).

Gest liturgiczny: W procesji z darami elementy dziękczynne za doświadczone dobro. Modlitwa dziękczynna za wspólnotę parafialną po Komunii św.

Gest dla wspólnot: Członkowie Grup Sąsiedzkich są zaproszeni do modlitwy za wspólnotę i podzielenia się refleksją: jakiego dobra doświadczyłem od parafii i wspólnoty sąsiedzkiej? (spotkanie w czerwcu).

17 VI 2018. Parafia moim domem

W niedzielę w parafii św. Barbary w Łęcznej odbyło się ostatnie w tym roku formacyjnym wydarzenie ewangelizujące. Okazją do jego przeżycia było zakończenie roku duszpasterskiego, a celem odkrywanie wartości wspólnoty parafialnej, sąsiedzkiej i formacyjnej.

Jak zawsze liturgię Mszy św. przygotowała grupa liturgiczna, a poszczególne rejony zatroszczyły się o zaangażowanie osób do czytania komentarzy, czytań, dziękczynienia i śpiewu psalmu. Cała liturgia przeniknięta była dziękczynieniem za dar parafii, wspólnoty i wszystko dobro, które się w niej dokonuje.

Ksiądz prob. Andrzej Lupa zachęcał do zobaczenia, jakiego dobra doświadczamy w parafii, jak wiele otrzymujemy. Wymieniał m.in.: sakramenty, głoszone słowo Boże, wzrastanie poprzez zaangażowanie we wspólnotach i podczas wydarzeń parafialnych. Podkreślał, że każdy ma tu swoje ważne miejsce, że podobnie jak w rodzinie, czuje się brak, gdy kogoś nie ma, bo przecież parafia jest "moim domem", jak głosi hasło wydarzenia. Na koniec zaprosił wszystkich do zauważenia tych darów oraz dziękczynienia za nie w czasie liturgii, ale też w swoich domach. W tym celu każda rodzina w Liście do Parafian otrzymała odpowiednią modlitwę. Do ołtarza zostały przyniesione dary, które wyrażały wdzięczność Panu Bogu za to, że nas wybrał i tworzy z nas rodzinę, troszcząc się jednocześnie o jej wzrost.

Na zakończenie Mszy św., została odczytana modlitwa dziękczynienia za konkretne dobro otrzymane we wspólnocie parafialnej, za ziarno zasiane w naszych sercach, które za łaską Bożą rośnie i przynosi owoce.

Przyg. s. Elżbieta Łutnik

Galeria

29 IV 2018. "Otwórz swe serce, Pan mówi do Ciebie"

W parafii św. Barbary w Łęcznej pod koniec kwietnia odbyło się kolejne wydarzenie parafialne, jego tematem było nawrócenie do radości słuchania Słowa Bożego.

Jak podczas każdego wydarzenia, tak i tym razem, liturgię przygotowała Grupa Liturgiczna, a poszczególne Rejony zatroszczyły się, by przygotować osoby, które czytały, śpiewały, przynosiły dary. Wydarzenie poświęcone było słuchaniu Słowa Bożego, dlatego też ważnym elementem celebracji stało się rozdanie każdemu uczestniczącemu w Eucharystii specjalnie przygotowanych karteczek z fragmentem słowa Bożego. W homilii ks. Proboszcz Andrzej Lupa mówił o roli, jaką słowo Boże spełnia w naszym życiu, jak ważne jest, by je czytać i słuchać. Zachęcał również wiernych do zakupienia Biblii na kiermaszu zorganizowanym przed kościołem przez  Legion Maryi.

Galeria

Pojednanie z Bogiem i ludźmi

16 i18 III 2018. Dzień spowiedzi świętej

Wierni parafii św. Barbary w Łęcznej podczas Rekolekcji Wielkopostnych przeżywali swoje wydarzenie parafialne, którego gestem był rachunek sumienia przygotowany według dołączonej do Listu refleksji, spowiedź św. oraz ofiarowanie podczas niedzielnej, kończącej rekolekcje Mszy św. Komunii św. w intencji osoby, z którą trudno się porozumieć.

Ks. Rekolekcjonista prowadząc nabożeństwo pokutne przypomniał najpierw, że problemem  wielu osób jest niepodejmowanie głębszego rachunku sumienia. Mówił, że spowiedź w wielu przypadkach jest szablonowa, co skutkuje słabym wzrostem duchowym. - Komunia Święta to zjednoczenie z Chrystusem, aby ono nastąpiło potrzebujemy pojednania z ludźmi – mówił Rekolekcjonista - Warto wykorzystać zaproszenie ze strony duszpasterzy i przedstawicieli parafii, aby pokazać Bogu i ludziom, że przeprowadzony gruntowny rachunek sumienia, spowiedź sakramentalna, przynoszą owoc w postaci nawrócenia i jednoczą nas, tworzą komunię, wspólnotę, jedność, miłość, zgodę z Bogiem i bliźnimi.

21 I 2017. Wybory Rady Duszpasterskiej

W niedzielę w parafii św. Barbary w Łęcznej podczas Mszy św. o godz. 10 00 zostało zaprzysiężonych 111 nowych radnych, którzy zostali wybrani podczas przeprowadzonych w każdym bloku wyborów.

Dzień ten był jednocześnie okazją do przeżycia kolejnego wydarzenia parafialnego, w którym odkrywana była wartość, że być chrześcijaninem, to w mocy Ducha Świętego ciągle na nowo podejmować drogę nawrócenia poprzez zatroskanie o wspólnotę parafialną. Liturgia Mszy św. animowana poprzez poszczególne rejony i homilia ks. Stanisława Zająca pomagały zrozumieć, jak ważną rolę pełnią radni w procesie wzrastania w odpowiedzialności za wspólne dobro każdego członka wspólnoty parafialnej, a przez to i całej parafii.

Po homilii radni złożyli przysięgę wobec zgromadzonejwspólnoty parafialnej. Po Mszy św. wszyscy radni wraz z Księdzem Proboszczem udali się do auli parafialnej, gdzie otrzymali Akty Nominacyjne i Zeszyty Rady Duszpasterskiej. Po uroczystym ich wręczeniu była okazja, by zobaczyć prezentację o tym, co udało się zrealizować za kadencji poprzedniej Rady Duszpasterskiej. Następnie została wybrana Kapituła Rady Duszpasterskiej. Jej przewodniczącym z urzędu jest ks. proboszcz Andrzej Lupa, natomiast jego zastępcą został na kolejną kadencję Sławomir Dejnek, sekretarzem - Stanisław Olszewski, a skarbnikiem – Waldemar Monik. Powołano też członków dwóch ciał pomocniczych: sekcji gospodarczej i sekcji liturgicznej.

Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim za gotowość podjęcia służby dla parafii i wyraził nadzieję, że współpraca okaże się owocna i przyczyni się do duchowego i materialnego wzrostu wspólnoty.

Galeria

Życzenia od zespołu duszpasterskiego

24 XII 2017. Odnawianie więzi rodzinnych

Uroczysta Msza św. zwana Pasterską zgromadziła w świątyni wielu wiernych, którzy tak jak przed wiekami pasterze, przybyli by oddać pokłon nowonarodzonemu Jezusowi.

Pasterka rozpoczęła się kolędą „Wśród nocnej ciszy” oraz procesjonalnym wniesieniem do szopki figurki Dzieciątka Jezus. Mszę sprawowało sześciu kapłanów pod przewodnictwem ks. proboszcza Andrzeja Lupy. W świątecznym kazaniu ks. Zdzisław Burza rzeczywistość Bożego Narodzenia porównał do ziarna rzuconego w glebę, które przynosi owoc miłości. Każdy chrześcijanin jest zawezwany do tego, by w swoim życiu siać ziarna miłości, bo tam, gdzie jest miłość, tam rodzi się Bóg.

Czwarta niedziela Adwentu to dzień Wigilii, ale także wydarzenia parafialnego, którego przesłaniem było odnawianie więzi rodzinnych poprzez dziękowanie za dobro, przeproszenie za zło oraz złożenie życzeń błogosławieństwa Bożego podczas wieczerzy wigilijnej. Gestem liturgicznym wydarzenia było złożenie życzeń dla: kobiet, mężczyzn, dzieci, młodzieży oraz zespołu duszpasterskiego.

„Niech Wam święta miłe będą z dźwiękiem śpiewu i kolędą” – życzyły parafianom rodziny należące do Kręgów Domowego Kościoła, które w tym roku odpowiadały za oprawę liturgiczną mszy.

 „Przyjmijcie od nas serdeczne życzenia, byście w niebie zgromadzili dużo dobrego mienia.

Lecz by wam się nie przewracało w głowie, śpiewamy wam kolędę: Mędrcy świata monarchowie…” – życzyły i śpiewały mężczyznom kobiety. Również panowie odwdzięczyli się wierszowanymi strofami: „Patrzymy na was, jako na te, co na niebie świecą i na każdą potrzebę rodziny przylecą. Z wami niestraszna nam żadna klęska, dlatego śpiewamy wam: O Gwiazdo Betlejemska...” Kolędowe życzenia składała młodzież, rodzice, dzieci, a także zespół duszpasterski, złożony z sióstr i kapłanów. Po każdej kolędzie obdarowani nią dziękowali gromkimi brawami.

Galeria

Spotkanie Grupy Sąsiedzkiej

13 X 2017. Wydarzenie parafialne

Obecny rok formacyjny jest zaproszeniem dla każdego parafianina do ciągłego podejmowania drogi nawrócenia. W niedzielę został zrobiony pierwszy krok poprzez przeżycie wydarzenia ewangelizującego, mającego na celu uświadomienie mieszkańcom parafii potrzeby powrotu do pierwotnej miłości.

W związku z tym wierni zaproszeni zostali, aby 13 października w 100. rocznicę objawień fatimskich, spotkali się na modlitwie różańcowej w Grupach Sąsiedzkich, tak jak to miało miejsce przed laty w parafii, kiedy zawiązywane były wspólnoty.

Radością spotkania podzieliła się uczestniczka spotkania: „Tort to pomysł i niespodzianka od posłanki Lilki dla wspólnoty. Pani Lilka, roznosząc konspekt, skierowała szczególne zaproszenie do mężczyzn. Podkreśliła wagę tego spotkania z racji 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie. Na tak serdeczne zaproszenie panowie odpowiedzieli dostateczną obecnością. Piękne rozważania różańcowe i wspólna modlitwa  napełniły wszystkich wielką radością ducha. Jubileuszowy tort o wyśmienitym smaku i inne słodkości umiliły  czas tego  wieczoru pośród  serdeczności i dobrych relacji sąsiedzkich. Jak dobrze mieć sąsiada -  niegdyś śpiewano,  a ja dodam – mieć dobrych sąsiadów to wartość nie do przecenienia. Za wszelkie dobro Chwała Panu.”

Listy do Parafian "Droga do Emaus" rok 2015/2016

Link do listów zamieszczonych na stronie parafii św. Barbary w Łęcznej.

Parafia w internecie

Historia powstania parafii


Historia powstania parafii św. Barbary jest związana z dynamiczną rozbudową w latach 70-tych, niewielkiego wówczas miasteczka Łęczna. Odkrycie w pobliskiej Bogdance dużych zasobów węgla kamiennego zdecydowało o powstaniu Kopalń Lubelskiego Zagłębia Węglowego – obecnie Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Od tej pory Łęczna zaczęła pełnić stolicę nowopowstałego zagłębia. Nastąpiła szybka rozbudowa miasta, powstawały nowe osiedla, a do Łęcznej napłynęła ludność z różnych stron Polski, głównie ze Śląska. Miasto w szybkim czasie kilkakrotnie zwiększyło liczbę ludności. W tej sytuacji koniecznością stała się budowa nowej świątyni i utworzenie oddzielnej parafii.

Parafia pw. św. Barbary w Łęcznej powstała w wyniku podziału jedynej wówczasparafii pw. św. Marii Magdaleny. Tworzeniem nowego ośrodka duszpasterskiego, na polecenie Bpa Bolesława Pylaka, zajął się od 1984 r. ks. Piotr Kurowski, następnie od 1987 r. ks. Adam Lewandowski. 4 grudnia 1987 r. Biskup Lubelski nadał nowo budującemu się kościołowi patronat św. Barbary. W 1997 r. nastąpiła zmiana proboszcza. Ks. Adama Lewandowskiego w tej posłudze zastąpił ks. Stanisław Zając. Od 2001 r. administatorem, a następnie od 2005 r. proboszczem parafii jest ks. Andrzej Lupa. Więcej...

Program duszpasterski

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji realizowany jest od 1994 r.

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
9580